Logo: BIP

Kalendarz wydarzeń



Aktualności

Otwarty konkurs ofert na „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.14.2024
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 26.02.2024r
 
Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Bojadła ogłasza otwarty konkurs ofert na „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”:
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację;

1. Wspieranie i upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bojadła w różnych dyscyplinach sportu.
2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy.
3. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2024r. : 31.500 zł.
W roku ogłoszenia konkursu nie realizowano zadań, o których mowa powyżej. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Bojadła lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej „ustawa”).
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie .
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta między oferentem a Gminą Bojadła.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.Termin realizacji zadania – 2024 rok z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
IV. Termin składania ofert
1.W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy.
2.Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia w sprawiewzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są u pracownika Urzędu Gminy Bojadłzajmującego się promocją i sportem.
3.Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4.Do ofert należy dołączyć:
1)aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta-(ów),
3)statut organizacji,
5.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35 w terminie do dnia 18 marca 2024 r. do godz.15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy w Bojadłach. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone na innych drukach, niekompletne, albo wpłyną pocztą po tym terminie.
 
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach  i  zasobów rzeczowych,
  3. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
  4. zakres finansowania oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowa współpracą z Gminą Bojadła w zakresie zleconych zadań, w szczególności pod katem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  5. w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia realizacji zadania, planowany przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 3. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Bojadła ocenę projektu. Wójt Gminy Bojadła podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 
VI. Postanowienia końcowe.
 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczenia we wszystkich materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Bojadła.
 2. Dotowany podmiot będzie zobowiązany do:
  1. wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania,
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa powyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy Bojadła do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła oraz  opublikowane na stronie internetowej  www.bojadla.pl i bip.bojadla.pl

Załączniki

Zbiórka elektrośmieci

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2024 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Bojadła
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2024 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2024 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 1 lutego 2024 r. a zostaną zakończone w dniu 29 lutego 2024 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą mieszkańcy gminy Bojadła, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.

Rolniku złóż wniosek w terminie 01.02-29.02.2024

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
powinien gromadzić faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

 5,84 zł * średnia roczna liczba świń

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
 
Wzór wniosku w załącznikach.
Wnioski wraz z załącznikami składamy do Pok nr 2A lub do Sekretariatu.
 
Osoba prowadząca : Ewa Łysiak , tel. 683297601 e-mail: e.lysiak@bojadla.pl

 

Załączniki

Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Załączniki

Profesjonalne Kino Objazdowe

Z ogromną radością potwierdzamy przyjazd Profesjonalnego Kina Objazdowego – Idę do kina do Bojadeł w dniu 8 lutego 2024 roku.
Na dziś wrzucamy pierwsze informacje promocyjne.
Zobaczcie, jakie świetne tytuły u nas zobaczycie ????
Jak zawsze będą SEANSE EDUKACYJNE dla przedszkolaków i uczniów Szkoła Podstawowa w Klenicy Rada Rodziców oraz Zespół Edukacyjny w Bojadłach , a także Przedszkola Niepublicznego Kraina Marzeń w Klenicy.
W godzinach popołudniowych zapraszamy na SEANSE DLA WSZYSTKICH Z PRZEDSPRZEDAŻĄ ONLINE (poniżej szczegóły).
 
Ceny biletów:
- 20 zł normalny,
- 18 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny),
- 16 zł grupowy
SEANSE Z PRZEDSPRZEDAŻĄ ONLINE
14:00 – Cudowny chłopak. Biały ptak lub Akademia Pana Kleksa
16:15 – KOS
18:25 – Baby boom, czyli Kogel Mogel 5
20:20 – Dziewczyna influencera
 
Bilety już w sprzedaży
Opis repertuaru znajdziemy tutaj:

Los zwierząt zimą jest szczególnie trudny

Los zwierząt zimą jest szczególnie trudny. Ujemne temperatury oraz śnieg to zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt żyjących w nieodpowiednich warunkach. Najtrudniej jest przetrwać psom żyjącym na uwięzi, często bez możliwości schronienia się przed warunkami atmosferycznymi, pozostawionym samym sobie bez pożywienia, z lodem zamiast wody. Grożą im liczne odmrożenia, hipotermia a nawet śmierć.

 

Niewiedza, bezmyślność, brak empatii opiekunów zwierząt – jest wiele przyczyn zaniedbań. Spotykając się z takimi sytuacjami na co dzień wiemy, że aby nastąpiła zmiana, konieczna jest edukacja o poprawnych warunkach utrzymywania zwierząt oraz informowanie o społecznym braku akceptacji zaniedbań ich opiekunów.

 

W odpowiedzi na zauważony problem przygotowaliśmy Akcję, która ma na celu:

 

 • pobudzać wrażliwość społeczeństwa na zaniedbania dotyczące zwierząt,

 • zachęcać opiekunów do działania i poprawy warunków bytowych braci mniejszych,

 • informować o niezbędnych potrzebach psów zimą: dostępie do wody i pożywienia, schronieniu przed warunkami atmosferycznymi oraz opiece, którą opiekun zwierzęcia jest mu winien.

Zwracamy do udostępnienia naszych materiałów lub własnych. Służymy pomocą merytoryczną. Dzięki Wam możemy dotrzeć z informacją do ogromnej liczby właścicieli zwierząt, a co wierzymy, wpłynie na poprawę warunków bytowania psów w wielu gospodarstwach i domostwach.

 

Chcesz wiedzieć więcej przejdż na stronę Fundacji : https://fundacjazwierz.org/zima-zwierzeta/

Link do spotu: https://youtu.be/7PQXFPM1xog

Szkolenie dla organizacji społecznych na terenach wiejskich

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, zaprasza serdecznie w dniu 22 stycznia 2024 r. do LODR w Kalsku (godz. 12:00) na szkolenie skierowane dla organizacji społecznych na terenach wiejskich, w tym Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych pt. ,,Pozyskiwanie środków finansowych z budżetu województwa lubuskiego dla organizacji z obszarów wiejskich”.
Niniejsze szkolenie organizowane jest we współpracy z Samorządem Województwa Lubuskiego.
Gościem specjalnym spotkania będzie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Zbigniew Kołodziej.
Wśród prelegentów wystąpi p. Jolanta Starzewska - przedstawicielka Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, a także p. Anna Budna, Kierownik Wydziału Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
W trakcie szkolenia planowane są warsztaty z wypełniania ofert kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach prowadzonych przez samorząd województwa naborów do projektów społecznych.

Załączniki

„Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.
Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Załączniki

Lubuska izba Rolnicza uruchomiła nabór na zimowisko.

Lubuska izba Rolnicza uruchomiła nabór na zimowisko w czasie ferii w 2024r. – w terminie 12-18.02.2024r.
Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2008 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko – konieczne jest zaświadczenie z KRUS.
Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) i należy jej dokonać do dnia 5.01.2024r. po wcześniejszym – telefonicznym bądź osobistym zgłoszeniu uczestnika zimowiska do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze, tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej >>> https://lir.agro.pl/?p=40676
1 2 3 4 5 6 ... 15