Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Publiczne konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bojadła w 2022 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Wójt Gminy Bojadła
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2022 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2022 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 25 lutego 2022 r. a zostaną zakończone w dniu 18 marca 2022 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.
 
 
Wójt Gminy Bojadła
   /-/ Krzysztof Gola

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Konkurs plastyczny „WYRAŹ SWOJE SERCE”

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

ogłasza

konkurs plastyczny

WYRAŹ SWOJE SERCE”

regulamin dostępny w zalącznikach

link do karty zgłoszeń https://forms.gle/ozqJvbiPaGPiNVcv8

 

Załączniki

Rozporządzenie Wojewody w sprawie ptasiej grypy

Załączniki

Zmiana zasad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informujemy że z dniem 1 lutego 2022 r. zostaje zawieszone osobiste udzielanie porad w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone wyłącznie za pośrednictwem  środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest:
- telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m109n05p~@~m45n05p~@~m117n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m99n05p~@~m45n05p~@~m108n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m114n05p~@~m45n05p~@~m98n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m97n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m100n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m110n05p~@~m45n05p~@~m116n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m97n05p~@~m45n05p~@~m117n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m64n05p~@~m45n05p~@~m118n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m53n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m110n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m108n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m97n05p~@~m45n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m116n05p~@~m45n05p~@~m102n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m45n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m50n05p~@~m122n05p~@~m45n05p~@~m120n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m108n05p~@~m45n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m50n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m113n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m110n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m121n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m114n05p~@~m45n05p~@~m118n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m115n05p~@~m45n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m105n05p~@~m46n05p~@~m112n05p~@~m108 lub
- poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski"
 
Harmonogram dyżurów nie ulega zmianie; Wykonawcy mogą pełnić dyżury poza punktem.
W załączeniu  Zarządzenie nr 5.2022 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26.01.2022 r.

Załączniki

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i 500+

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+
 
Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
 
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
 
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do wsparcia.
 
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
 
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
 
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 
 
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
   

SPOTKANIE INFORMACYJNE ON-LINE

Jubileusz Małżeństw 2021

Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy

Odczyt wodomierzy