Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie spotkania dotyczącego Programu
„Czyste Powietrze”

 
 
         Gmina Bojadła, zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, a także o zmianach w programie w 2023r.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu: 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach w sali na parterze.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła  zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

Szkolny Jarmark Świątecznych Rozmaitości

Informacja na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Od dnia 9 listopada 2022 r. Urząd Gminy Bojadła przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.
 
Dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1.500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku
2) 1.500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku
 
Podstawą do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach będzie złożenie wypełnionego wniosku. 
 
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bojadła, 66-130 Bojadła ul. Sulechowska 35, w sekretariacie urzędu pok. Nr 9 I piętro.
 
 
Wnioski o zakup opału do pobrania w formie elektronicznej dostępne są na:
Procedura zakupu węgla:
1.      złożenie wniosku w UG,
2.      po pozytywnej weryfikacji wniosku,
3.      wnioskodawca otrzyma informację, że należy dokonać zapłaty za węgiel na podany przez pracownika UG rachunek bankowy.
4.      Po odnotowaniu wpłaty pracownik UG przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa oraz fakturę za zakup węgla, do składu zajmującego się dystrybucją węgla.
5.      Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin odbioru paliwa, podczas którego przekaże  wnioskodawcy fakturę.
Wnioskodawca może odebrać węgiel własnym transportem lub uzgodnić transport
z firmą zajmującą się dystrybucją.

III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Przedłużenie terminu składania wniosków suszowych.

Załączniki

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Konsultacje trwają od 17.10.2022r    do 14.11. 2022 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2023 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia    14.11.2022 roku na:
                                   ul. Sulechowska 35
                               66-130 Bojadła

Załączniki

Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Bojadła, dnia 11 października 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
o przyjęciu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła zostało uchwalone uchwałą nr XXXI.203.2022 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 19 września 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66 130 Bojadła.

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Projekt #mlodziaktywni

Firma „Akapit” realizuje projekt #mlodziaktywni skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo lubuskie. 
 
Zapraszamy serdecznie na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe:
- operator wózków jezdniowych (widłowych)
- operator koparko-ładowarki
- operator żurawia przenośnego typu HDS
- operator suwnic, wciągnika-wciągarki/żurawia stacjonarnego
- operator podestów ruchomych, zwyżki, podnośniki koszowe
- spawacz
- pracownik biurowy (w tym pakiet office: word, excel)
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- makijażystka / stylistka
 
Jesteś zainteresowany / zainteresowana innym szkoleniem? Zadzwoń i dowiedz się czy istnieje możliwość sfinansowania również Twojego szkolenia.
 
Kurs bezpłatny dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 zamieszkujących woj. lubuskie.
Informacje pod numerem telefonu:
 
tel. kom. 531 477 970; 533 496 716
Biuro Projektu, ul. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary.
 
Szkolenia zakończone bezpłatnym egzaminem państwowym, który jest uznawany przez wszystkich pracodawców.
Liczba miejsc ograniczona!!!

Sprzedaż drzew na pniu

Bojadła 21 września 2022r.
RO.6131.42.2022
 
  OGŁOSZENIE
 
 Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
 
Sprzedaż drzew na pniu”
 
Wycince podlega 6 szt. drzew przydrożnych, z których ilość pozyskanego drewna wynosi 27 m³.
Podana ilość drzew podlega częściowej sprzedaży, tzn. oferta cenowa musi dotyczyć całości przedmiotu niniejszego zadania z danej działki.
Ogłaszający określa cenę minimalną za 1 m³ drewna w wysokości 50 zł brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie do dnia 5 października 2022 r., do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta cenowa na sprzedaż drzew na pniu, zgodnie z ogłoszeniem nr RO.6131.42.2022
z dnia 21.09.2022 r.”
 
Złożona dokumentacja musi zawierać:
załącznik nr 1 – wypełniona oferta na wycinkę drzew na pniu
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego odbędzie się w dniu 05.10.2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul Sulechowska 35
Uczestnik zapytania ofertowego, który wygra  przetarg zobowiązany jest do:
– podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.;
- realizacji zadania do dnia 30.11.2022 r.
– zapłaty kwoty nabycia drewna należytego wykonania umowy w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ogłaszającego.
Ogłaszającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 11