Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAzbest

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu w roku 2023 etap końcowy

Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2023 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 4945,32 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć zł, trzydzieści dwa gr).
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji dla Gminy, w kwocie 1 773,80 zł, na podstawie umowy nr D23709 z dnia 31.10.2023 r. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych. W ramach realizacji programu, łącznie usunięto 3,62 Mg wyrobów zawierających azbest z 2 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2024 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Bojadła do końca grudnia 2024 r.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz BIP w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją