sheep

Menu witryny

•PDF• •Drukuj•
•Wpisany przez •   

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W BOJADŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


DZIECI  4, 5, 6-LETNIE

1. Pawlicki Filip

2. Dyląg Jessica

3. Piątkowska Karolina

4. Grabarczyk Kacper

5. Kamińska Hanna

6. Piątkowska Milena

7. Rynek Karol

8. Pietrzak Nikola

9. Dyląg Zuzanna

10. Sterna Jakub

11. Gawęda Adam

12. Włosek Magdalena

13. Krawczyńska Joanna

14. Banasik Milena

15. Kantorek Maksymilian

16. Dominik Binkowski

17. Królikowski Sebastian

18. Wojciechowska Patrycja

19. Borsukiewicz Wiktoria

20. Łoś Angelika

21. Rauba Dawid

22. Dunajska Lena

23. Lehmann Wiktor

24. Michalina Wojtkowiak

Wychowawczynie:

mgr Urszula Małgorzata Piaskowska

mgr Anna Aleksandra Górska

DZIECI  3, 4-LETNIE

1. Kozak Kamil

2. Wieczorek Hubert

3. Wawrzusiszyn Miłosz

4. Woźniak Zofia

5. Górski Hubert

6. Piotrowska Zuzanna

7. Borówczak Aleksander

8. Deręgowski Szymon

9. Michalewicz Lena

10. Eckert Jan

11. Kantorek Cezary

12. Grobelna Agata

13. Gmiąt Nadia

14. Gmiąt Lena

15. Kantorek Ewelina

16. Czerniak Maja

17. Pawliczak Przemysław

18. Kozak Oliwia

19. Urbański Adam

20. Mozolewska Julia

21. Maciąg Lena

22. Winiarz Radosław

23. Grysiewicz Michalina

24. Kamiński Jan

25. Haczela Wiktoria

26. Lena Kozakowska

Wychowawczyni: Grażyna Kochanowska


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 ? 8.30

Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,zabawy konstrukcyjne,manipulacyjne,tematyczne,zabawy integrujące grupę,ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową,słuchową,grafomotorykę),rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

8.30 ? 8.55

Ćwiczenia poranne.

8.55 ? 9.00

Zabiegi higieniczne,przygotowanie do śniadania.

9.00 ? 9.30

Śniadanie.

9.30 ? 9.45

Czynności higieniczne-mycie zębów.

9.45 ? 10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10.45 ? 11.45

Zabawy ruchowe,zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym,spacery,wycieczki i obserwacje przyrodnicze (w przypdku niesprzyjającej aury-gry i zabawy ruchowe w sali).

11.45 ? 12.00

Zabiegi higieniczne,przygotowanie do obiadu.

12.00 ? 12.30

Obiad.

12.30 ? 13.45

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności i zajęcia dodatkowe:

- odpoczynek (bajkoterapia)

- zabawy relaksacyjne,gry i zabawy ruchowe,zabawy integracyjne

- zabawy dowolne:tematyczne,konstrukcyjne,badawcze,techniczne

- rytmika

- zabawy plastyczne

- zabawy matematyczne

- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna (praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi).

13.45 ? 14.00

Czynności porządkowe,mycie rąk.


14.00 ? 14.15

Podwieczorek.


14.15 ? 14.30

Zabawy i gry dydaktyczne,stolikowe,ćwiczenia słownikowe,ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości,zabawy dowolne według zainteresowań.

14.30 ? 15.30

Zajęcia dodatkowe( prowadzone 2 razy w tygodniu):

- plastyczne

- kulinarne

- ruchowe

- badawczo-eksperymentalne

15.30 ? 16.30

Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

4-5-6-latki

Język niemiecki

Poniedziałek    - 8.40  - 9.10

Środa            - 11.20 ? 11.50

 

Religia

Wtorek          - 12.30 ? 13.00

Piątek            - 8.30 ? 9.00

 

Rytmika

Środa            - 9.00 ? 9.30

Czwartek      - 9.00 ? 9.30

 

 

Obowiązki rodziców związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z przedszkola określa § 68 Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach:

1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
2. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycielki w sytuacji odbierania dzieci z przedszkola:
2.1 Nauczyciel  zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.
2.2 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
2.3 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej przez rodziców do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
2.4 O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora .
W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ? prawnymi opiekunami dziecka.
2.5 Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września ? przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.
2.6 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:
3.1 Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka ? na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami.
3.2 Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
3.3 Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli.
3.4 W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem,  podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ? prawnymi opiekunami dziecka.
4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:
4.1 Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
4.2 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych.
4.3 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
4.4 Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
4.5 Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
4.6 Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.
4.7 Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
4.8 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej
w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola.
W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
4.9 W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę.
Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.
5. Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania i odprowadzania dzieci dojeżdżających do Przedszkola:
5.1 Rodzice dzieci dojeżdżających mają obowiązek osobistego nadzoru nad wsiadaniem dzieci do autobusu w miejscowości, z której dzieci dojeżdżają oraz odebrania dzieci z autobusu po ich powrocie do domu.
5.2 Dyrektor Zespołu Edukacyjnego wyznacza wśród swoich pracowników osobę odpowiedzialną za przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci na przystanek PKS i nadzór nad bezpiecznym wsiadaniem do autobusu.
5.3 Dzieci dojeżdżające do przedszkola korzystają z refundacji kosztów dojazdu na zasadach określonych odrębnymi przepisami.