Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAzbest

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2022 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2022 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2022 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu - etap końcowy w 2022r.

Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2022 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 12671,75  (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden zł siedemdziesiąt pięć gr).
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w formie dotacji dla Gminy, w kwocie 5987,80 zł, na podstawie umowy nr D22522 z dnia 07.10.2022 r. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych. W ramach realizacji programu, łącznie usunięto  12,220 Mg  wyrobów zawierających azbest z 5 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2023 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Bojadła do końca grudnia 2022 r.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz BIP w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.
 
1 2