Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Informacja o nieopłaconych grobach

  • 21-03-2023
  • Autor: Ewa Łysiak
  • drukuj
Wójt Gminy Bojadła informuje, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, wszystkie groby na cmentarzu podlegają opłatom. Prosimy o terminowe opłaty związane z utrzymaniem grobów.
 
Informacji o grobach i opłatach można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła pokój na 2a, lub telefonicznie 68 329 76 01.

Załączniki

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

Załączniki

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bojadła
dotyczące dofinansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2023 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2023 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2023 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 marca 2023 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO.
 
Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.
W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola 

Załączniki

XX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Załączniki

Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Szanowni Państwo
Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).
 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną ,,Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!
Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza". 
 
Szczegóły w załączonych pismach

Załączniki

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bojadła

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła określone zostały Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 stycznia 2023 r.  Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła na rok szkolny 2023/2024 wynikają z ogłoszenia Wójta Gminy Bojadła z dnia 31.01.2023 r.  (Do pobrania poniżej).
 
W sprawach dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatami szkół: 
Zespół Edukacyjny w Bojadłach – ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła, nr tel. 68 352 33 14, zebojadla@bojadla.pl, https://zebojadla.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Klenicy- ul. Bolesława Chrobrego 68, 66-133 Klenica, 68 352 35 14, spklenica@bojadla.pl, https://www.spklenica.edu.pl

Załączniki

IV Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla dzieci rolników urodzonych w latach 2008-2012.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki ( min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 20 marca 2023 r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra bądź zielona@krus.gov.pl.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w dwóch etapach wojewódzkim i ogólnopolskim. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. 

INFORMACJA O KONTAKCIE W SPRAWIE WĘGLA

Proszę Państwa.
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla dostaną na podany przez siebie numer telefonu SMSa z numerem rachunku bankowego, na ktory trzeba wpłacić pieniądze.
SMS bedzie wysyłany z numeru 881 921 677. 
Proszę nie odpowiadać na przesłane wiadomości.
Wszelkie informacje odnośnie zakupu są dostępne w Urzędzie w godzinach funkcjonowania.
1 2 3 4 5 6 ... 16