Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Dzień Seniora 2023. Zapraszamy

Wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy 20.10.2023 do Gminnego Ośrodka Kultury. Spędźmy razem trochę czasu i pobawmy się wspólnie.

Nabór na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY BOJADŁA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
"Sprzątaczka w Urzędzie Gminy Bojadła"
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie minimum podstawowe.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne lub skarbowe.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  6. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Samodzielność, obowiązkowość, dbałość powierzone mienie.
  2. Dyspozycyjność (praca w terenie, praca w dni wolne, praca w nadgodzinach).
  3. Komunikatywność i otwartość oraz umiejętność pracy w zespole.
  4. Dobra kondycja fizyczna.
  5. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz z środkami czyszczącymi.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1). Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy,w tym:
- odkurzanie wykładzin i dywanów,
- zamiatanie i mycie podłóg,
-wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na aparatach telefonicznych, urządzeniach   i sprzęcie komputerowym , z parapetów i grzejników, obrazów,
- opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
-usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lampach,
- mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach;
-mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
-mycie balustrady schodów,
-zbieranie naczyń i ich mycie,
 - utrzymanie w czystości kuchni i urządzeń kuchennych (lodówka, mikrofalówka ,
- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, i kuchni,
-zamykanie okien i wygaszanie oświetlenia na końcu pracy,
- zamykanie Urzędu Gminy po skończonej pracy.
 
2). Okresowe czynności porządkowe, w tym:
- mycie drzwi,  lamperii, ścian pokrytych glazurą  – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- mycie okien – w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 – razy w roku (wiosna i jesień),
-przygotowanie do prania a następnie zawieszenie firan - nie rzadziej niż 2 – razy w roku (wiosna i jesień),
- podlewanie kwiatów w Urzędzie i przed Urzędem.
3). Zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych awarii i uszkodzeń;
 4). Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków
higienicznych oraz powierzonego sprzętu.
5).Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.
6).Zgłaszanie z wyprzedzeniem potrzeb dotyczących zakupu środków czystości, środków higienicznych.
7).Zamiatanie terenu wokół budynku urzedu.
8).Zamykanie Urzędu Gminy po skończonej pracy.
4.  Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Gminy Bojadła, 66-130 Bojadła ul. Sulechowska 35,
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi (praca fizyczna, kontakt z substancjami chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych),
3) wymiar czasu pracy: 1 etat,
4) umowa na czas określony 3 miesiące (próbny)
 
5.Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub skarbowe
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy z środkami czyszczącymi,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
      zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru
      zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
      n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych
     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
6. Informacje dodatkowe:
 
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach (w sekretariacie), lub pocztą listem poleconym na adres Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Sprzątaczka” w terminie do dnia 06.10.2023 r. w godzinach pracy urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Bojadłach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.bojadla.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach.
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                           /-/ Krzysztof Gola
 
Bojadła 26.10.2023 r.

Załączniki

Prace konserwacyjne w Kartnie

O G Ł O S Z E N I E !
Dotyczy odbiorców wody:
 w m. Kartno
 
W związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w Kartnie w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 12.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Gola

GRZYBOBRANIE

"Aktywne Bojadlanki!" uzupełnienie naboru

"Grupa nieformalna „Krąg Kobiet”, która realizuje projekt pn. „AktywneBojadlanki!” w ramach programu „NOWE FIO – lubuskie lokalnie” we wsparciu Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem zachęca Kobiety z gminy Bojadła do wzięcia udziału w naborze uzupełniającym!

Najbliższe wydarzenie – warsztaty serowarstwa – już w sobotę 23.09.2023 w godzinach 14:00-18:00! Będziemy miały możliwość szkolenia się pod okiem eksperta w swojej dziedzinie – mgr inż. technologa Krzysztofa Jaworskiego.

Szczegóły dot. wydarzenia i zgłoszeń na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091608926457

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”. "

 

Informacja dla nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej

 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Niniejszym informuję, że w związku z pełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nadzoru nad gospodarką ściekową w gminie, właściciele nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej mają możliwość dokonania w Urzędzie Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35 pokój 2a (w godzinach pracy Urzędu) okazania:
 1. umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie ww. działalności wydanym przez Wójta Gminy Bojadła ,
 2. dowodów uiszczania opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
Brak okazania dokumentów wskazanych powyżej skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia kontroli w terenie.
                                                                                
  Wójt Gminy Bojadła
                                                                                  /-/ Krzysztof Gola

Przypomnienie o III racie podatku

Nabór dzieci do świetlic środowiskowych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2023 R.

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych

1 2 3 4 5 6 ... 21