Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Konkurs Filmowy o zimie

11.12.2012 Mikołaj odwiedzi naszą Gminę

Już 11.12.2012 Mikołaj będzie przejeżdżał przez naszą gminę.
A potem spotykamy się na placu przy GOK w Bojadłach na Jarmarku, gdzie oprócz świątecznych różności, ozdób, jadła i picia, wystąpią starsi i młodsi artyści, zobaczycie wystawę fotograficzną o budowie mostu i dowiecie się kto wygrał konkurs filmowy o zimie i świętach.
Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Lubuskie.

Komunikat zarządu Powiatu Zielonogórskiego w spaiwe sytuacji w SP ZOZ w Sulechowie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

MUZYCZNA BIESIADA

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 24.11.2022 roku w Bojadłach odbyła się MUZYCZNA BIESIADA. „MUZYCZNA BIESIADA” to wydarzenie kulturalne, realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach. W ramach wydarzenia wystąpiły zespoły i grupy śpiewacze z województwa lubuskiego – w tym zespoły m.in. z gmin: Trzebiechów, Kolsko, Sulechów, Zbąszynek, Świdnica, Kargowa, Bojadła.
Celami owego spotkania były: popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru, kultywowanie amatorskiej twórczości śpiewaczej, integracja w ramach współpracy, wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych, promocja gmin, z których wywodzą się zespoły.
Wydarzenie dofinansowano w ramach partnerstwa społecznego przez ENEA Oświetlenie.

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia spalania paliw.

 
Zielona Góra, 04 listopada 2022 r.
DŚ.II.721.1.1.2022

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), oraz art. 30, art. 39 ust.1, pkt 1-5, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)
 
Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie:
1. wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/732/18,
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 04.11.2022 r. do 25.11.2022 r. Z projektem uchwały można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska/ uchwały antysmogowe).
   W ramach konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 17.11.2022 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w następujących formach: 
● pisemnie na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

● ustnie do protokołu,
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dsr@lubuskie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 
Z poważaniem
Łukasz Porycki
Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego

23 listopada Zapraszamy na szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze widzi konieczność zorganizowania szkolenia dla rolników - posiadaczy zwierząt ( bydło, trzoda chlewna) w temacie dotyczącym :

-ubojów z konieczności,

-ubojów na użytek własny zwierząt gospodarskich,

- epizodycznych sytuacji dotyczących ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w Bojadłach na sali GOK o godzinie 12:00

Serdecznie Zapraszamy

Załączniki

Informacja o wynikach przetargu na działki nr 521/4 oraz nr 521/10

VII Edycja Olimpiady Statystycznej

Konkurs fotograficzny "Powiat oczami dzieci"

Pierwsza edycja konkursu fotograficznego "Powiat oczami dzieci"
Starosta Powiatu Zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz  ogłasza pierwszą edycję konkursu fotograficznego „Powiat Oczami Dzieci”. 
 
Zachęcamy do  wzięcia udziału w konkursie skierowanym do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz do zapoznania się z jego regulaminem. Zdjęcie opisane  według następującego wzoru: imię, nazwisko, Powiat Oczami Dzieci  wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem podpisanym przez  rodzica/opiekuna (formularze znajdują się w załącznikach poniżej) należy przesyłać do Urzędu Gminy Bojadła  drogą elektroniczną na adres urzad@bojadla.pl z dopiskiem Powiat oczami dzieci do dnia 10.11.2022 r. 
Przedstawiciele Urzędu komisyjnie wybiorą zdjęcie, które najlepiej promuje region a autor zwycięskiej pracy otrzyma atrakcyjne upominki. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w kalendarzach na rok 2023.  

Załączniki