Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Nabór dzieci do świetlic Środowiskowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojadłach ogłasza nabór dzieci do świetlic środowiskowych w Bojadłach, w Klenicy i w Bełczu.
Świetlice czynne będą 3 razy w tygodniu od godziny 1500 do 1800.
Na zajęcia może uczęszczać każde dziecko w wieku od 6 do 14 lat.
Wszystkie chętne dzieci zapraszamy  13 września br. o godzinie 1500  do poszczególnych świetlic w celu zapisania  na zajęcia
 
W Bojadłach – sala Orange w GOK-u
W Klenicy – Świetlica na ul. Kargowskiej
W Bełczu – sala wiejska

Nabór 1/2021/G w ramach przedsięwzięcia 4.1.1 Wsparcie dla włączenia społecznego

Ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2021/G dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego pn. „Włączamy do działania”.
 
Poniżej link do naszej strony internetowej, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowego naboru.
 
W załączeniu przekazujemy także ogłoszenie o naborze wniosków w formacie pdf.  

Załączniki

Nabór wniosków w ramach FIO

Zapraszamy na Piknik Muzyczny

DOBRY START 300 dla ucznia

Mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim

 

Scalenie gruntów

Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła
 
 
Powiat Zielonogórski realizuje obecnie projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła".
        
 
 

Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania
nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Wartość projektu wynosi 4 742 566,98 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków EFRROW w wysokości 3 017 695,00 zł.

Wizytacja dróg powiatowych

Wizytacja dróg powiatowych przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
W czerwcu Radni Rady Powiatu Zielonogórskiego reprezentujący Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego byli z wizytą na terenie Gminy Bojadła. Wójt Krzysztof Gola oprowadził komisję po infrastrukturze drogowej wymagającej remontu priorytetowo.

Po dokonaniu oględzin wszystkich najpilniejszych do remontu dróg w Powiecie Zielonogórskim komisja będzie mogła podjąć decyzję o inwestycjach drogowych do przeprowadzenia w pierwszej kolejności.

Celem spotkania była ocena stanu technicznego dróg oraz wykazanie najpilniejszych inwestycji drogowych w gminie kwalifikujących się do realizacji w najbliższych latach. więcej

Stypendium Wójta Gminy

  • 09-07-2021
  • Autor: Ryszard Piwowar
  • drukuj
W dniu dzisiejszym (09.07.2021 r .)  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach Wójt Gminy Krzysztof Gola wręczył stypendia  przyznane dziewiętnastu uczniom za  wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła. Stypendium zostało przyzna za II semestr roku szkolnego 2020/2021 r.
R. Piwowar

OD 1 LIPCA - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW